ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ ΛΗ ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8550/01-04-2019 ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2018 στους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
1. 760/07-03-2018
2. 699/05-03-2018
3. 764/07-03-2018 
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8546/01-04-2019 τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή της ως προς την επιλογή της δεύτερης δικαιούχου και ενέκρινε τη χορήγηση της δεύτερης υποτροφίας στην υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 715/6-3-2018.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούχοι των δύο υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι οι υποψήφιοι με αρ. πρωτ. αίτησης:
1. 663/23-02-2018
2. 715/06-03-2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Dr. iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ.  7442/21-02-2019 ενέκρινε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000Ε στη πτυχιούχο  της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. σύμφωνα  με το  έγγραφο της  Γραμματείας της Νομικής Σχολής.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ.  με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 9536/21-2-2019 ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000Ε  στην υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου 146/11-10-2018.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 8553/21-02-2019 ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 350,00Ε για το έτος 2018 σε δύο προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης:
1. 750/7-3-2018
2. 650/22-2-2018
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το από 15/11/2018 τροποποιημένο πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής υποτρόφων Έδεσσας:
Α) επιλέγονται ως υποτρόφοι του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
1.632/14-02-2018
2. 648/22-02-2018
3. 674/26-02-2018
4. 689/01-03-2018
5. 598/05-02-2018
διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 07/11/2017 πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών και

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30336 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στον υποψήφιο που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 622/12-02-2018
διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης μίας υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 28625π.έ./13-9-2018 ενέκρινε το αποτέλεσμα του από 28-06-2018 γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  του υποψηφίου υποτρόφου που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 998/31-05-2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29297π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας σε τρεις (3) υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 
1. 605/09-02-2018
2. 659/22-02-2018
3. 582/29-01-2018

Σελίδες