ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 30336 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στον υποψήφιο που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 622/12-02-2018
διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης μίας υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 28625π.έ./13-9-2018 ενέκρινε το αποτέλεσμα του από 28-06-2018 γραπτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  του υποψηφίου υποτρόφου που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 998/31-05-2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29297π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας σε τρεις (3) υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 
1. 605/09-02-2018
2. 659/22-02-2018
3. 582/29-01-2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 277753π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας και στους έξι (6) υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 
1. 632/14-02-2018
2. 648/22-02-2018
3. 674/26-02-2018
4. 689/01-03-2018
5. 598/05-02-2018
6. 599/05-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης δέκα (10)  υποτροφιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20989 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση τριών οικονομικών ενισχύσεων στους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 
1. 581/29-01-2018
2. 600/05-02-2018
3. 669/23-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 6-12-2017 πρόσκληση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της Δωρεάς Αδελφών Παναγιώτας και Ισμήνης Κοντίδου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20988 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στον υποψήφιο που κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 755/07-03-2018

διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης μίας υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντνίδη.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20984 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δύο μόνο προπτυχιακές φοιτήτριες που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.:
1. 750/07-03-2018 και
2. 650/22-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 6-12-2017 πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20987 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση μίας υποτροφίας στην υποψήφια που  κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 676/26-02-2018
διότι πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20986 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μόνο σε δύο προπτυχιακούς φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.:
1. 699/05-03-2018 και
2. 625/13-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 6-12-2017 πρόσκληση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα του Κεφαλαίου "Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα".

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20991 π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας σε δύο μόνο υποψηφίες μαθήτριες Γυμνασίου  που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ:
1. 721/06-03-2018 και
2. 692/02-03-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης τριών (3) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα .

Σελίδες