ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το από 15/11/2018 τροποποιημένο πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής επιλογής υποτρόφων Έδεσσας:
Α) επιλέγονται ως υποτρόφοι του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
1.632/14-02-2018
2. 648/22-02-2018
3. 674/26-02-2018
4. 689/01-03-2018
5. 598/05-02-2018
διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 07/11/2017 πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών και
Β) δεν επιλέγεται η υποψήφια με  αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 599/05-02-2018 διότι δεν πληρεί την προϋπόθεση εισαγωγής της σε Τμήμα του  Α.Π.Θ.