ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20985 π.έ./14-09-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις πέντε υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ:
1. 700/05-03-2018
2. 749/07-03-2018
3. 730/06-03-2018
4. 704/05-03-2018
5.649/22-02-2018
διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.