ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ