ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΩΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ