ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗ