ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ