ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ