ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΩΡΕΑΣ ΑΘ.& ΑΝ.ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ