ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΥΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗΣ