ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗΣ