ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΩΠΡΟΥ Κ.