ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.