ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΤΗΛ.