ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ.