ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ ΑΘ. & ΑΝ.