ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΚΑ Γ.