ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ