ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ