***16-4-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΑΠΘ

Ανάρτηση 1.Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανακεφαλαίωσης Απολογισμών 2014
               2.Απολογισμοί
               3.Ισολογισμοί